KLIKK Centra noteikumi

SIA “3KL”, turpmāk tekstā KLIKK

Vispārīgi noteikumi

 1. Lai apmeklētu KLIKK centru, jāiegādājas biļete administrācijā vai jāveic rezervācija mājas lapā – klikk.lv
 2. Bērniem līdz 8 gadu vecumam, apmeklēt KLIKK atļauts tikai kopā ar vismaz vienu pieaugušo, esot klāt bērnam visās KLIKK zonās.
 3. Bērni no 8 gadu vecuma var atrasties KLIKK bez pieaugušā uzraudzības, ja tiek parakstīts apmeklējuma apliecinājums.
 4. Bērni no 14 gadu vecuma KLIKK drīkst apmeklēt bez pieaugušo klātbūtnes.

Rezervācija

Izklaide
 1. rezervēt izklaides apmeklējumu var klikk.lv, veicot priekšapmaksu, kas ir kā garantija pakalpojuma saņemšanai izvēlētajā datumā un laikā;
 2. uz kartingiem, pa tālruni veikta rezervācija netiek garantēta, ja tajā laikā, uz vietas centrā, ierodas citi apmeklētāji;
 3. rezervācijas datumu, laiku un izklaides pakalpojumu var mainīt vienu reizi, ja ir pieejams cits izvēlētais datums un laiks;
 4. izklaides rezervāciju var atcelt, ja līdz rezervācijas datumam/laikam ir vismaz 12h, saņemot 100% priekšapmaksas atgriešanu;
 5. ja līdz rezervācijas laikam ir atlicis mazāk par 12h, priekšapmaksa par rezervāciju netiek atgriezta, rezervācija var tikt pārcelta uz citu datumu/laiku.
Ballītes
 1. ballīti var rezervēt klikk.lv, veicot 100% priekšapmaksu, kas ir kā garantija pakalpojuma saņemšanai izvēlētajā datumā un laikā.
 2. veicot rezervāciju pa tālr. 27008090, vēlamais datums un laiks tiek rezervēts:
  • ja, vismaz 5 dienas pirms rezervācijas datuma(to neieskaitot), tiek apmaksāts elektroniski izrakstīts rēķins vai iemaksāta priekšapmaksa KLIKK centra administrācijā, Lauku ielā 9, Siguldā, 50% apmērā no kopējās pakalpojuma summas;
  • ja, līdz rezervācijas datumam(to neieskaitot) atlikušas mazāk par 5 dienām, tiek apmaksāts elektroniski izrakstīts rēķins vai tiek veikts maksājums KLIKK centra administrācijā, Lauku ielā 9, Siguldā, 100% apmērā no pakalpojuma summas;
 3. atcelšana:
  • ja līdz rezervācijas datumam(to neieskaitot) ir atlikušas 10 vai vairāk dienas, tiek atgriezta priekšapmaksa 100% apmērā;
  • ja līdz rezervācijas datumam(to neieskaitot) ir atlikušas mazāk par 10 dienām, priekšapmaksa netiek atgriezta, ir iespēja mainīt ballītes datumu un laiku, izmantot citus pakalpojumus vai saņemt dāvanu kartes priekšapmaksas vērtībā;
  • rezervācijas datumu/laiku var mainīt vienu reizi, ja ir pieejams cits izvēlētais datums un laiks;
  • ar Covid-19 pandēmiju saistītiem valsts noteiktiem ierobežojumiem/aizliegumiem, kuru rezultātā nav iespējams apmeklēt publiskas vietas un rīkot privātus pasākumus, rezervācija var tikt pārcelta uz citu datumu/laiku, par to vienojoties ar KLIKK centra administrāciju.

Dāvanu kartes

 1. KLIKK dāvanu kartes var iegādāties KLIKK centrā, Lauku ielā 9, Siguldā vai pasūtīt attālināti, rakstot  uz info@klikk.lv;
 2. dāvanu kartes var izmantot uz jebkuru KLIKK centra izklaides pakalpojumu;
 3. katrai dāvanu kartei ir Nr./kods, kuru var izmantot veicot rezervāciju klikk.lv;
 4. iegādājoties vai izmantojot dāvanu karti, pirkumam netiek piemērotas citas atlaides;
 5. dāvanu kartes derīguma termiņš ir norādīts uz dāvanu kartes un tas nav maināms.

Atbildība un drošība

 1. Jebkura persona, ienākot KLIKK centra teritorijā, tiek pakļauta šiem noteikumiem:

  • uzraugs vai jebkura cita atbildīgā KLIKK centra persona, ir tiesīga izraidīt no teritorijas jebkuru cilvēku, kas nepakļaujas KLIKK noteikumiem;
  • apmeklētāju pienākums ir norēķināties par KLIKK pakalpojumiem pirms to izmantošanas;
  • KLIKK centrs neuzņemas atbildību, ja apmeklētājs, ignorējot iekšējās kārtības noteikumus un darbinieku norādījumus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu un/vai citu apmeklētāju veselību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai šo noteikumu neievērošanas dēļ.
 2. Katram apmeklētajām ir jāaizpilda apliecinājums par KLIKK centra apmeklējumu. Apliecinājumu var saņemt pie administratora.
 3. Apmeklējot KLIKK centru jāapzinās savas prasmes, fiziskā sagatavotība, veselības stāvoklis un fiziskās spējas.
 4. Apmeklētājiem jāapzinās, ka KLIKK centra aktivitātes ir ar noteiktu riska pakāpi un iespēju gūt traumas, kas var novest pie letālām sekām.
 5. Nelaimes gadījumā nekavējoties informēt KLIKK centra administrāciju vai darbiniekus.
 6. Apmeklētājs vai tā vecāks/aizbildnis/treneris uzņemas pilnu atbildību par savu un bērna veselību un drošību centra teritorijā.
 7. KLIKK centra administrācija un vadība neuzņemas nekādu atbildību par apmeklētāju gūtajām traumām un nelaimes gadījumiem, kas notikuši KLIKK centra apmeklējuma laikā.
 8. KLIKK centra administrācija un vadība nenes atbildību par centra apmeklētāju personīgajām mantām.

Papildnoteikumi

KLIKK darbiniekiem, apmeklētājiem, nomniekiem, u.c. telpu lietotājiem aizliegts:

 1. smēķēt un lietot elektroniskās cigaretes, lietot alkoholu un jebkādas citas apreibinošas vielas, kā arī būt to ietekmē;
 2. aiz sevis atstāt atkritumus, spļaudīties, traucēt citus apmeklētājus, fiziski vai jebkādā citā veidā aizskart citus apmeklētājus, lietot necenzētus vārdus un izteicienus;
 3. izkalides zonās aizliegts ēst un ienest dzērienus stikla traukos;
 4. rīkojot ballīti, nav atļauts ierasties ar savu ēdienu un alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot kūku un ūdeni, izmantojot vienreiz lietojamos traukus;
 5. apzināti bojāt KLIKK konstrukcijas vai aprīkojumu un atrasties KLIKK teritorijā ārpus tā darba laika;
 6. ienest ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai toksiskas vielas, stikla un skārda taru, un citus priekšmetus kas var jebkādā veidā radīt traumas, apdraudēt dzīvību vai traucēt pasākumu norisi;
 7. rīkot erotiska, ekstrēmiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, kā arī pasākumus kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu, tirdzniecību.

Tīrība

 1. Apmeklētājiem ir pienākums ierasties KLIKK ar tīru inventāru, kas nav slapjš, netīrs vai dubļains.
 2. Apmeklētājiem ir pienākums savākt aiz sevis, ja ir sanācis kaut ko piegružot vai izliet.
 3. Tualetes un dušas, kā arī ģērbtuves zonas pēc lietošanas jāatstāj tīras un kārtīgas.

KLIKK darbinieki, kā arī personas, kuras nodrošina centra darbību un drošību, ir tiesīgas nekavējoties izraidīt no centra ikvienu, kurš pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus.

Sods par pazaudētu skapīša atslēdziņu – 5€

Sods par pazaudētām NERF šautriņām tiek aprēķināts individuāli, atkarībā no pazaudēto šautriņu daudzuma.

Noteikumi atjaunoti 13.09.2021.

Scroll to Top